Sayfalar

4 Ocak 2011 Salı

iklimler slayt, sunum, ppt

İklimler Slayt Şov

Sunudan kısa bir kesit;

İKLİM
Tanım: Atmosfer olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama duruma (en az 40-50 yıl) iklim denir.
Not: Ekvatoral ve kutup kuşağı hariç diğer yerlerde hava durumuna bakarak iklim hakkında tahmin yürütülemez.
İKLİM VE HAVA DURUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
1. İkim geniş sahaları kapsar, hava durumu dar sahaları kapsar.
2. İklim uzun süreli atmosfer olaylarını, hava durumu kısa süreli hava olaylarını inceler.
3. İklimde değişkenlik az hava durumunda fazladır.
4. İklimde kurak, yağışlı, soğuk,gibi ifadeler, hava durumunda rüzgarlı, güneşli, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır
HAVA KÜTLESİ: Sıcaklık ve nem bakımından aynı özelliği gösteren atmosferin geniş parçalarına hava kütlesi denir.
KLİMATOLOJİ: İklimi, iklim karakterlerini ve dağılışını inceleyen bilimdir.
METEOROLOJİ: Hava olaylarının kısa süreli durumunu inceler.
SİNOPTİK HARİTA: Hava durumunu bildiren haritalara denir.

RASAT: Meteoroloji istasyonlarında iklim elemanlarına ait değerlerin aletli ya da aletsiz ölçülerek kayda geçirilmesine gözlem ya da rasat denir. Rasatlar genellikle 7-14-21 saatlerinde yapılır. Rasat için kullanılan aletler:
Termometre: Sıcaklık
Barometre: Basınç
Higrometre: Nem
Eyaporimetre: Buharlaşma
Anenometre: Rüzgar

ATMOSFER: Dünyamızı çepeçevre saran gaz bulutlarına denir. Nefes alınan küre manasına gelir. Atmosfer yerin derinliklerinde çıkan gazların dünyanın etrafında, yerçekiminin etkisiyle tutulması sonucu oluşmuştur. İlk çıkan gaz su buharıdır. Atmosferin şekli dünyanın şekli gibidir.
ATMOSFERİN FAYDALARI
1. Hayat için gerekli gazları ihtiya eder.
2. İklim olayları meydana gelir.
3. Güneşten gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları süzer.
4. Dünyamızın aşırı ısınmasını ve soğumasını önler.
5. Dünyamızla birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı önler.
6. Meteorların yeryüzüne düşmesini engeller.

7. Güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak, gölgede kalan yerlerin de aydınlanmasına vesile olur.
8. Sesi, ışığı ve sıcaklığı iletir.
9. Rüzgar sayesinde gündüz olan yerlerin aşırı sıcak, gece olan yerlerin aşırı soğuk olmasını engeller.

ATMOSFERİN KATLARI
1. TROPOSFER: En alt kattır. Kalınlığı ekvatorda 17-18 km, kutuplarda 8-10 km’dir.
Sebep ekvatorda alçak basınç ve yerçekiminin azlığı, kutuplarda ise yüksek basınç ve yer çekiminin fazla oluşudur. En önemlisi de iklim olayları burada oluşur. Troposfer de buluna gazlar:
a) Miktarı değişmeyen gazlar:%78 Azot %21 Oksijen %1 Diğer Gazlar
b) Miktarı değişen gazlar:Su Buharı ve CO
c)Her yerde bulunmayan gazlar:Ozon.
Su Buharı;
a) İklimin oluşmasını ve yağısı sağlar.
b) Sıcaklığı tutar ve uzaya kaçmasını engeller.
c)Boğazımızın ve derimizin kurumasını engeller.
d)Bakterilerin yaşamasını sağlar.

Karbondioksit;
a) Isıyı emme ve saklama yeteneğine sahiptir.
b) Azaldığında buzul çağı yaşanmış arttığında Karbon devri yaşanmıştır.
Not: Troposferde yukarılara çıkıldıkça sıcaklık her 200metrede 1 ºC azalır.aşağılara inildikçe de artar.
2. STRATOSFER
a) Troposferin üstünde 17-30 km’ler arasındaki tabakadır.
b) İklim olayları görülmez.
c) Sıcaklık değişimi azdır. Yerçekimi azaldığı için cisimler gerçek ağırlıklarını kaybederler.
3. MEZOSFER
Kalınlığı 30-80km arasındadır. Ayrıca Şemosfer de denir. İki katmana ayrılır.
a) Ozonosfer: Bu tabakada ozon gazı bulunur.
Ozon:Oksijen gazının güneş ışınları tarafından parçalanmasıyla oluşur. Fırtınalı havalarda ozon gazı artar. Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.
1) Canlıların koruyucu katıdır.
2) Sıcaklık -50 dereceye kadar düşer.
b) Kemosfer:
1) Az miktarda zararlı ışınların tutulması burada görülür.
2) Güneşten gelen bazı ışınları atmosfere yansıtır.
4. İYONOSFER
80-100 km arasındadır.bu tabakada gazlar iyonlarına ayrıldığı için iyonlar arasında elektron alışverişi fazladır. Bunun için haberleşme sinyalleri ve radyo dalgaları buradan yansır.
5. EKZOSFER
Gazlar son derece seyrek olduğu için dış sınırı
kesin olarak tespit edilemeyen bu tabakada
Yoğun röntgen ışınları vardır.

İKLİM ELEMANLARI
Atmosfer olaylarından sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, yağış, bulutluluk gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. İklim elemanlarından sadece birinin bilinmesi ile bir bölgenin iklimi hakkında fikir yürütülemez.
I. SICAKLIK
Yeryüzünün güneşten aldığı isi oranına sıcaklık denir. Termometre ile ölçülür.
ISI: Isı bir enerji birimidir. Kalori ile ölçülür.
Sıcaklık diğer elemanların içinde en önemlisidir. Çünkü diğer iklim elemanları hava olayları sıcaklığın kontrolü altındadır. Dünyanın tek enerji kaynağı güneştir. Bunda dolayı dünyanın ısınmasında güneş radyasyonunun etkisi büyüktür. Atmosfer yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Bundan dolayı atmosferin alt katları saha sıcaktır.
SICAKLIK DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:
1. GÜNEŞ IŞINLARININ GELIŞ AÇISI: Bir yerin güneşten aldığı enerji miktarı güneş ışınlarının düşme açısına bağlıdır. Güneş ışınları ne kadar dik ise:
a. Isınma o kadar fazla
b. Aydınlatma az
c. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol az
d. Güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı az
e. Güneş ışınlarının atmosferde yansıması az

Not: Güneş ışınlarının geliş açısı ne kadar eğik
ise,tam tersi olur. Güneş ışınlarının geliş açısı
çeşitli faktörlerin etkisindedir.
A. ENLEM
Güneş ışınları dünyanın şeklinden dolayı ekvator
ve çevresine dik açı ile gelirken, kutuplara doğru
gittikçe eğik açı ile gelir. Bunun sonucunda:
a. Sıcaklık ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Bu duruma enlem-sıcaklık ilişkisi denir. Karadeniz kıyılarının Akdeniz kıyılarından soğuk olması örnektir.
b. Ekvatora yakın yerler daha sıcak kutuplar ve çevresine yakın yerler daha soğuktur.
c. Ekvator yönünden gelen rüzgarlar ve okyanus akıntıları gittikleri yerin Sıcaklığını artırır. Kutuplar ve çevresinden gelenler ise sıcaklığı düşürürler.
Not: Fakat dünya üzerinde her yerde enlem-sıcaklık ilişkisi düzenli değildir. Bu düzenliliği bozan faktörler şunlardır.
Okyanus akıntıları, yükselti, bakı, denizellik, karasallık, rüzgarlar gibi. Ege ve Doğu Anadolu iklimleri gibi. Aynı enlemde olmalarına rağmen sıcaklıkları farklıdır.
B. MEVSİMLER
Dünyanın ekseninin eğikliği ve yıllık hareketi sonucu güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi sonucu mevsimler meydana gelir. Buna bağlı olarak güneş ışınları yazın dik kışın eğik açıyla gelir. Sonuçta yazın sıcaklık fazla kışın az olur.

C. GÜNÜN SAATİNE GÖRE:
Güneş ışınları sabah ve akşam eğik açıyla gelirken öğleyin dik ve dike yakın açılarla gelir. Herhangi bir merkezde günün en sıcak vakti öğleyin 12-14 arası, en soğuk vakti ise güneş dogmadan önceki vakittir. Çünkü dünya gece boyunca isi kaybetmiştir.
D. EĞİM VE BAKIYA GÖRE: Eğimin fazla olduğu yerlere güneş ışınları daha dik geldiği için ısınma daha fazladır.(Vadi meltemleri)
Bakı; bir yerin güneşe dönük olup olmama durumuna denir. Türkiye’de özellikle dağlık alanlarda, dağların güneye bakan yamaçları, kuzeye bakan yamaçlarından daha fazla ısınırlar. Ancak Karadeniz Dağları buna ters düşer. Bu durum bitkilerin dağılışına, yerleşmeye, tarımsal faaliyetlere ve toprak oluşumuna etkiler. K.Y.K’de güneye G.Y.K’de ise kuzeye bakan yamaçlar bakı yönünden şanslıdırlar ve daha fazla ısınırlar.
BAKI YÖNÜNDEN ŞANSLI YERLERDE;
1. Güneş ışınları dik geldiği için sıcaklık daha fazladır.
2. Güneşlenme süresi daha uzundur.
3. Orman yetişme sınırı ve daimi kar sınırı daha yüksekten başlar.
4. Aynı tür bitkilerin olgunlaşma süresi daha kısadır.

2. ATMOSFERİN NEMLİLİĞİ:
Nemin fazla olduğu yerlerde ısıma ve soğuma frenlenir. Dolayısıyla günlük ve mevsimlik sıcaklık farkı az olur. Nemin az olduğu yerlerde ise tersi olur. Bunu ekvatoral iklim ile karasal iklimi karşılaştırırsak rahat görürüz. Mesela; sıcaklık farkının en az olduğu yer ekvatoral bölgedir. En fazla olduğu yer ise karasal iklimdir. Bunun sebebi nemdir. Yine nemin etkisiyle ortaya çıkan bulutluluk günlük ısıma ve soğuma üzerinde etkilidir. Kışın havanın bulutlu olduğu günlerde hava ılık bulutsuz olduğu günlerde ise daha soğuk geçer.
3. YÜKSELTİ:
Dünya üzerinde sıcaklık her yerde yukarılara çıkıldıkça her 200 metrede 1ºC azalır aşağıya inildikçe ise sıcaklık 1ºC artar. Bunun iki sebebi vardır:
a) Troposferin yerden geriye yansıyan ışınlarla ısınması.
b) Havayı tutan nemin aşağılarda bulunması.
Not: Bir yerin bulunduğu yükselti iklimine etki eder.
1) Aynı enlem üzerinde yükseltisi fazla olan yerler diğerine nazaran daha soğuktur. Örnek İç Anadolu ve Doğu Anadolu.
2) Yükseklere çıkıldıkça nem azaldığından hava çabuk ısınır çabuk soğur.
3) Sıcaklığın dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru; düzenli bir şekilde azalmasını ya da kutuplardan ekvatora doğru düzenli artmasını engelleyen en önemli faktör yükseltidir.
4) Dünya üzerinde yükseltinin etkisi kaldırıldığında sıcaklık düzenli dağılır. Türkiye’de yükseltinin etkisi kaldırılırsa, sıcaklık Akdeniz’den Karadeniz’e düzenli azalır.
YÜKSELTİNİN SICAKLIK ÜZERİNDE ETKİSİNE öRNEKLER:
1) Yükseltiden dolayı sıcaklık azaldığı için tarım ürünlerinin olgunlaşması gecikir. Örneğin: buğday en geç Doğu Anadolu’da olgunlaşır.
2) Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesi soğur ve yağış bırakır.
3) Yükseldikçe sıcaklığın azalmasına bağlı olarak; bitki örtüsü, geniş yapraklı orman, karışık orman, iğne yapraklı orman ve dağ çayırları şeklinde sıralanır.
4. KARA VE DENİZLERİN ISINMA ÖZELLİĞİ:
Kara ve denizler aynı oranda ısınıp aynı oranda soğumazlar. Karalar denizlere oranla daha çabuk ve daha fazla ısınırlar. Denizler ise daha az ve daha geç ısınırlar. Bunun iki sebebi vardır:
a) Toprağın ve suyun ısınma ısılarının farklı oluşu.
b) Denizlerde suyun hareketliliğine bağlı olarak ısının daha derinlere taşınabilmesi.
Karalarda sıcaklık yazın fazla yükselir kışın da fazla düşer. Deniz etkisinde olan yerlerde ise fazla değişmez. Bu yüzden de deniz etkisinde olan yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı az deniz etkisinden uzak olan yerlerde ise (karalarda) fazladır.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: Yeryüzünde iklimler slayt , yeryüzünde sıcaklığın dağılışı , SICAK SU AKINTILARI , SOĞUK SU AKINTILARI , İZOTERM EĞRİLERİ , GERÇEK İZOTERM EĞRİLERİ , İNDİRGENMİŞ İZOTERM EĞRİLERİ , BASINÇ ve RÜZGARLAR , SICAKLIK , MEVSİM , YOĞUNLUK , BASINCIN YERYÜZÜNDEKİ DAĞILIŞI , TÜRKİYE'NİN İKLİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR , TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN İKLİMLER , AKDENİZ İKLİMİ , EGE İKLİMİ , MARMARA BÖLGESİ , KARASAL İKLİM , iklimi belirleyen faktörler , KUTUP İKLİMİ , SOĞUK KUŞAK İKLİMLERİ , TUNDRA İKLİMLERİ , ÇÖL İKLİMİ , EKVATORAL İKLİM , EN YAĞIŞLI YERLER , EN AZ YAĞIŞ ALAN YERLER , YAĞIŞIN OLUŞUM ŞEKİLLERİ , NİMBÜS , YAĞIŞ TÜRLERİ , ÇİĞ , KAR , YAĞMUR , KIRAĞI , KIRÇ , DOLU , KONVEKSİYONEL YAĞIŞLAR , KÜMÜLÜS BULUTLARI , STRATÜS , RÜZGAR ÇEŞİTLERİ , KUTUP RÜZGARLARI , MEVSİMLİK (DEVİRLİ) RÜZGARLAR

--> COĞRAFYA SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

İklimler Adlı Sunumu İndir

2 yorum: