Sayfalar

2 Aralık 2010 Perşembe

İktisadi Alandaki İnkilaplar ve Devletçilik

İKTİSADİ ALANDAKİ İNKILÂPLAR ve DEVLETÇİLİK

Sunudan kısa bir kesit;

1-Ekonomi Politikaları
-Osmanlı Devleti’nin Ekonomik Durumu
- Millî Mücadele Döneminin Ekonomi Politikası
-Cumhuriyetin Yapılanma Döneminde Ekonomi Politikası
2-Devletçilik Uygulamaları
-Türk Tarihinde Devletçilik Uygulamaları
- Cumhuriyetin Yapılanma Döneminde Devletçilik
-Planlı Kalkınma Dönemi ve Devletçilik
3- Atatürk ve Devletçilik

1- Ekonomi Politikaları
-Osmanlı Devleti’nin Ekonomik Durumu
Osmanlı Devleti;
-Kapitülasyonlar,
-Ticaret Anlaşmaları,
-Fermanlar,
-Dış Borçlar ve Duyun-ı
Umumiye ile ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş, adeta Batı devletlerinin gayr-ı resmi sömürgesi haline gelmişti.

Mustafa Kemal İzmir İktisat Kongresi açış konuşmasında Osmanlı devletinin son yıllardaki ekonomik durumunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır:
“Efendiler; Osmanlı fatihleri, hakanları, müstevlileri unsur-i asli ile beraber sapanın önünde mağlup olup ric'ate başladıktan sonra asıl felaketlerin büyüğü başladı. Atiyye-i Şahane olarak ecnebilere bahşedilmiş olan ve memleket dahilindeki gayr-ı müslimlere verilen herşeyi hukuk-i müktesebe telakki olundu. Fakat ecnebiler bununla iktifa etmediler; her gün bunu tevsi için aradılar ve buldular. Anasır-ı dahiliye, muhafazaya muktedir oldukları imtiyazata istinaden ve haricin tertibat ve müzaharetine sığınarak siyasi bir mevcudiyet iktisabı için çalışmaktan geri durmadılar.

Kapitülasyonlar genişletiliyor..

Ecnebiler bir taraftan anasır-ı dahiliyeyi teşvik, diğer taraftan müdahale ile devlet ve millet aleyhine yeni imtiyazlar alıyorlardı. Bu tazyikat-ı mütemadiye altında zaten fakir düşmüş olan anayurdu ve unsur-i asli, devlete verebilecek parayı güç tedarik edebiliyorlardı.

Borç paralar nereye harcanıyor?

Fakat tacidarlar, saraylar, bab-ı aliler debdebeyi idame için paraya muhtaçtırlar. Bunun için, bunu temin çarelerine tevessül etmiştiler. O çarelerde harici istikrazlar akdi oluyordu. Fakat istikraz şeraitini o kadar fena yapıyorlardı ki, bazılarını ödemek mümkün olmamaya başladı.

Düyun-ı Umumiye’ye doğru…

Ve nihayet bir gün devletler Osmanlı Devleti'nin iflasına karar verdiler ve düyun-ı umumiye belasını başımıza çöktürdüler…
Son tavsif ettiğim noktada artık Osmanlı Devleti hakikatte ve fi'len mahrum-i istiklal bir hale getirilmişti. Bir devlet ki, teb'asına koyduğu vergiyi ecnebilere koyamaz; bir devlet ki gümrükleri için rüsum muamelesi vesaire tanzimi hakkından men'edilir, bir devlet ki ecnebiler üzerinde hakk-ı kazasını tatbikten mahrumdur. O devlete müstakil denilemez.

Devletin ve milletin hayatına yapılan müdahalat bundan daha fazladır. Milletin ihtiyacat-ı iktisadiyesinden olan mesela şömendöfer inşası, mesela fabrika yapmak için devlet serbest değildi! Böyle bir şeye teşebbüs olunursa behemehal müdahale olunurdu. Hayatını teminden aciz olan bir devlet müstakil olabilir mi?

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Sunuda geçen diğer konular: Tanzimat ve Islahat Fermanları , ppt , pps , sunum , I. Dünya Savaşı sırasında ekonomik durum , Milli Mücadele Döneminin Ekonomi Politikası , Cumhuriyetin Yapılanma Döneminde Ekonomi Politikası , Türk Tarihinde Devletçilik Uygulamaları , Karma Ekonomi , Atatürk ve Devletçilik , Planlı Kalkınma Dönemi ve Devletçilik , Türkiye Cumhuriyetinde Devletçilik

--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

İktisadi Alandaki İnkilaplar ve Devletçilik Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder