Sayfalar

1 Aralık 2010 Çarşamba

İslam Tarihi

İSLAM TARİHİ

Sunudan kısa bir kesit;

Hz.Muhammet Dönemi (610-632)
Dört Halife Devri (Cumhuriyet Devri)
(632-661)
Emeviler (661-750)
Abbasiler (750-1258)
Endülüs Emevileri (756-1031)
Beni Ahmer (1031-1469)

ARABİSTAN’IN DURUMU:

** Küçük devletler ve kabileler vardır. (Siyasi birlik yoktur)
** Çok tanrılı inanç (PUT), Hıristiyanlık ve Musevilik vardır. (İnanç birliği yoktur)

Mekke’nin önemli bir merkez olmasında;

* Ticaret yolları üzerinde olması.
* Kabe’nin Mekke’de bulunması etkili olmuştur.

Haram Aylar (Savaş olmaz)
* Kabe çevresinde kurulan panayırlar, hem Mekke’nin zenginleşmesini, hem de siyasal açıdan parçalanmış olan Arap toplumunun kültürel bağlarının güçlenmesini sağlamıştır.

SOSYAL HAYAT ( GÖÇEBE (BEDEVİ) - ŞEHİRLİ (MEDENİ) )

İSLAMİYET ÖNCESİ ARAPLAR
1. Göçebelik yaygındır (Bedevi). Kabileler halinde yaşam vardır.
2. Siyasi birlik yoktur.
3. Kabileler arası savaş ve kan davaları var.
4. Putperesttirler.
5. Mekke kutsaldır. (Kabe)
6. Ticaret temel geçim kaynağıdır.
7. Erkek egemendir (Ataerkil).
8. Cahiliye devri denir.
9. Edebiyat ve şiir gelişmiştir.

İSLAMİYET SONRASI ARAPLAR
1. Siyasi birlik sağlandı.
2. Yerleşik yaşam yaygınlaştı.
3. Ticaret ve Mekke yine önemlidir.
4. Erkek egemen.
5. Resim ve heykelcilik yasaklanmıştır.
6. Mimari gelişmiştir. (Emeviler)

Hz.Muhammed Dönemi:
I.AKABE BİATI (621)
12 Medineli, müslüman oldu.

II.AKABE BİATI (622)
75 Medineli, müslüman oldu.
* Hz.Muhammet ve diğer Müslümanlar Medine’ye davet edildi.

KAVRAMLAR:
BİAT: Bir kimsenin hakimiyetini tanıma, itaat etme.
CAHİLİYE: Arapların İslamiyet’ten önceki dönemi.
CİHAT: Din uğruna yapılan her türlü çalışma, savaş.
EMİR: Vali, komutan, yönetici, bey anlamına gelir.
FİDYE: Kurtulma bedeli. Suç karşılığı verilen para yada mal.
GANİMET: Savaşta düşmandan ele geçirilen mal, para veya esir.
GAZİ: İslamiyet’te, din, vatan gibi değerler uğruna savaşan.
GAZVE: Hz.Muhammet’in bizzat katıldığı savaşlar.

Hicret (622)
SONUÇLARI:
Müslümanlar Mekkelilerin baskı ve şiddetinden kurtuldu.
İslamiyet yayılma alanı buldu.
Hicri takvimin başlangıcı kabul edilecektir.
Göç eden Müslümanlara “ Muhacir” Medineli Müslümanlara ise “Ensar” (yardımcı) denilmiştir.
Medine sözleşmesi (Anayasası)
Müslümanlar ile Yahudiler ve Putperestleri içine alıyor.
NOT: Bu belge İslam devletinin Medine’de bir şehir devleti olarak kurulduğunu kanıtlar.

Hz.Muhammed Dönemi (610–632)
Bedir Savaşı (624)
Uhud Savaşı (625)
Hendek Savaşı (627)
Hudeybiye Antlaşması (628)
Hayber’in Fethi (629)
Mu’te Seferi (629)
Mekke’nin Fethi (630)
Huneyn Savaşı ve Taif Seferi (630)
Tebük Seferi (631)

Hz.Ebubekir Dönemi:
* Yalancı Peygamberler, dinden dönenler, zekat vermek istemeyenler ile mücadele edildi.
* İç karışıklıklar sona erdi, merkezi ve siyasi otorite sağlandı.
* Savaşlarda hafızların şehit düşmesi üzerine Kur’an kitap haline getirildi.
* İlk kez halifeye, komutanlara, önemli devlet memurlarına maaş bağlandı. (teşkilatlanma)

KAVRAMLAR:
HAFIZ: Kur’an’ı ezbere bilen kişi.
HALEF: Birinin yerine geçen kişi.
MEZHEP: Aynı inancı ve görüşü benimseyenlerin takip ettikleri yol.
MUHASARA: Kuşatma.
MÜŞRİK: Allah’a ortak koşan. Mekkeliler.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Özgür Güvercin

Sunuda geçen diğer konular: Hz.ÖMER Dönemi , Hz.Osman Dönemi , Hz.Ali Dönemi , Cemel Vakası (Deve olayı) (656) , Sıffin Savaşı (657) , Hakem olayı , EMEVİLER DÖNEMİ , Muaviye – Yezid , Emevilerin Yıkılış Nedenleri , ABBASİLER , Emir-ül Ümera , TAVAİF-İ MÜLÜK , Dar’ül Hikme (Bilgi evi) , ENDÜLÜS EMEVİLERİ , el hamra sarayı , ARAP-İSLAM KÜLTÜRÜ ,

--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

İslam Tarihi Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder