Sayfalar

1 Aralık 2010 Çarşamba

İslam Kültür ve Uygarlığı

İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

Sunudan kısa bir kesit;

1.  Toplum Yaşamı :
Hz.Muhammed ve Dört Halife döneminde halk, Müslüman olanlar ve Müslüman olmayanlar olarak iki guruba ayrılmış, Müslümanlar arasında ayrım yapılmamıştır.
Emeviler halifeliği saltanat haline dönüştürmüşler, saraylarda lüks içinde yaşamaya başlamışlar, böylece halktan kopmalar başlamıştır.

Emeviler döneminde halk dört toplumsal sınıfa ayrılmıştır ;
   I-Müslüman Araplar :Devlette önemli görevleri yürüten, en yüksek sınıftır.
   II-Mevali: Arap olmayan Müslüman sınıftır.
   III-Zımmiler( Gayri Müslimler ):Müslüman olmayan sınıftır. ( Haraç ve Cizye vergisi öderlerdi)
   IV-Köleler  :Savaş esirleri arasından seçilir ya da parayla satın alınırlardı. Toplumun en alt sınıfıydı.
Abbasiler döneminde, Mevali anlayışı kaldırılmış, Arap olmayan Müslümanlara da değer verilmiştir. Başlangıçta İranlılar daha sonra Türkler, yönetim ve askeri kademelerde görev almışlardır.

2.Devlet ve Ülke Yönetimi

- Hz. Muhammed, hem din, hem de devlet başkanlığı görevini yürütmüştür.
- Dört halife döneminde, peygamberlik dışında devletin görevlerini üstlenen halifeler, Şura' ya ( Danışma Meclisi) danışarak devleti yönetmeye çalıştılar.
- Hz. Ömer döneminde sınırların genişlemesiyle birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

- Emeviler döneminde Halifelik saltanata dönüştürüldü. 

- Sınırların genişlemesiyle ülke eyaletlere bölündü.
Eyaletlerin başında Genel Vali bulunur, illeri Valiye bağlı olarak "Amil“ denilen Valiler yönetirdi.

- Emeviler, Posta teşkilatını kurdular.

- Halife Abdülmelik döneminde ilk Arap ( İslam ) parası basıldı. (Dinar), Arapça Müslüman ülkelerde resmi dil ilan edildi.

- Abbasilerde Vezirlik Makamı kuruldu. Devlet işleri  "Divan“ denilen kurulda görüşülmeye başlamış farklı konularda Divanlar oluşturulmuştur.

Tefsir : Kur'an ayetlerinin açıklanıp, yorumlanmasıdır. Bu bilimle uğraşanlara Müfessir denir.
Hadis: Hz. Muhammed'in çeşitli konularda Müslümanları aydınlatmak için söylediği sözlerdir.
Kelam :Dini konuları ( soruları ) akıl ve mantık yoluyla açıklamadır.( İslam Felsefesi )
Fıkıh  : İslam Hukukudur.Bu bilimle uğraşanlara " "Fakih" denir.
Kıraat :Kur'an okuma tekniğidir.
Siyer  : Hz. Muhammed'in hayatını inceler.
Megazi :Hz. Muhammed'in savaşlarını inceleyen İslami Bilim dalıdır

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Sunuda geçen diğer konular: Beytü'l- Hikme , Nizamiye Medresesi , islami bilimler , megazi nedir , siyer nedir , kıraat nedir , fıkıh nedir , Beytü'l Mal

--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

İslam Kültürü ve Uygarlığı Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder