Sayfalar

8 Aralık 2010 Çarşamba

Tarih 1 - Tüm Konular

TARİH 1 - TÜM KONULAR

Sunudan kısa bir kesit;

TARİHİN KAYNAKLARI:
Yazısız Kaynaklar:
* Her türlü araç ve gereçler,
* Toprak, taş ve kemikten yapılmış
eşyalar,
* Mağara resimleri,
* Kabartmalar,
* Mezarlar, anıtlar,
* İnsan ve hayvan iskeletleri.

Yazılı Kaynaklar:
* Kitabe,
* Biyografi, yıllıklar, kitaplar,
* Resmi yazışmalar, mühürler, fermanlar, kanunnameler,
* Paralar, takvimler, antlaşmalar,
* Kil tabletler.

Tarih Biliminin Yöntemi Kaynakların;
* Araştırılmasına (belgeler)
* Sınıflandırmasına (tasnif)
* Eleştirilmesine (tenkit)
* Çözümlenmesine (tahlil)
* Sentezine (terkip-birleştirme) dayanır.

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar zordur. Yazan, yapana sadık kalmazsa hakikat, içinden çıkılmaz bir hal alır.”

Atatürk bu sözü ile belgelerin sentezinde (birleştirme) ne kadar titiz ve tarafsız olunması gerektiğini vurgular.

Sentez yapacak Tarihçide şu özellikler olmalıdır;
* Olayları neden-sonuç ilişkisi içerisinde ortaya koyarken, onlara etki eden sosyal, psikolojik ve doğal etkenleri kavrayabilmelidir.(zamanın koşulları bilinmelidir)
* Tarafsız (objektif) olmalıdır.
* Belgelere dayanmalıdır.
* Anlatımı akıcı ve anlaşılır olmalıdır.

TARİHE YARDIMCI BİLİMLER:
Arkeoloji: Kazı bilimidir. Tarih öncesi araştırmalarda tarihe yardımcı olan en önemli bilimdir.
Etnografya: Öz kültür bilimidir.
Epigrafya: Anıt, kitabe bilimidir.
Paleografya: Eski yazı bilimidir. Tarih devirlerini aydınlatmada tarihe yardımcı en önemli bilimdir.
Paleontoloji: Fosilbilim.
Nümizmatik (Meskukat): Eski paralar.
Kronoloji: Zaman ve takvim bilimidir.
Filoloji: Dil bilimidir.
Diplomatik: Belgeler ve yazışmalar bilimidir.(Antlaşma ve fermanları inceler).
Antropoloji: Irk bilimidir.
Heraldik: Arma bilimidir.
Sigilografya: Mühür bilimi.
Coğrafya: Yer bilimi.
Sosyoloji: Toplum bilimidir.
Kimya: C-14 (Karbon 14).

TARİH YAZICILIĞININ GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR:
Hikayeci (Nakilci) Tarih: Olaylar hikaye biçiminde mübalağalı biçimde ele alınır. Sebep-sonuç ilişkisi yoktur.
Öğretici Tarih (Pragmatik): Olaylardan ders çıkarmak suretiyle, toplumun ahlak ve karakterini geliştirmeyi amaçlar. Kahramanlar ön plana çıkartılır.
Sosyal Tarih: Olayların duygusal yönlerini dikkate almadan açıklayan tarih anlayışıdır.
Neden-Nasılcı (Bilimsel) Tarih: Olaylar sebep-sonuç ilişkisi içinde, neden ve nasıl sorularına cevap aranarak incelenir.
Kronik Tarih: Her yılın olayları, aralarında herhangi bir bağlantı gözetilmeden arka arkaya sıralanır.
Not: Tarih yazıcılığı, Hitit krallarının tutturduğu yıllıklarla (anal) başlar.

TARİH ÇEŞİTLERİ:
Zamana Göre: İlkçağ uygarlıkları, Fatih Devri.

Mekana Göre: Orta Asya Türk Tarihi, Anadolu Tarihi, Avrupa Tarihi.

Konuya Göre: Siyasi tarih, Kültür tarihi, İktisat Tarihi, Bilim Tarihi.

TAKVİMLER:
Miladi Takvim:
Güneş yılı esaslıdır. 365 gün 6 saat.
4 yılda bir Şubat 29 çeker (artık yıl).
İlk Mısırlılar buldu, Roma geliştirdi
Başlangıç Hz.İsa’nın doğumu.
26 Aralık 1925’te T.C. kabul etti (1 Ocak 1926’da kullanmaya başladı)

Hicri Takvim:
Ay yılı esaslıdır(Ay yılı takvimini Sümerler buldu).
354 gün. Ay’ın Dünya etrafında 12 kez dönmesidir.
Başlangıç hicrettir (622).
Hz. Ömer zamanında kullanılmaya başlandı.

Türkler’in Kullandığı Takvimler:
On İki Hayvanlı Türk Takvimi.
Hicri Takvim.
Celali Takvim (Selçuklu sultanı Celalettin Melikşah’a sunuldu).
Rumi(Mali)Takvim (XVIII. ve XIX. yy’da Osmanlı).
Takvim-i Garbi (XX.yy başlarında Osmanlı).
Miladi Takvim (T.C. dönemi).

TARİHE GİRİŞ ve ÖZELLİKLERİ
Tarihi olaylarda kesinlikle DENEY-GÖZLEM yapılamaz.
Tarihi olayda üç önemli unsur olmalıdır;
YER – ZAMAN – İNSAN (Toplum)
Tarihçi OBJEKTİF olmalıdır. Olayları, zamanına ve şartlarına göre değerlendirmeli.
“Tarih yada Tarih Çağları ne zaman başlamıştır?” gibi bir soruya nasıl cevap verebiliriz?
- Yazının icadı, Kil tabletler, Yazılı belgelerin bulunması ile, Sümerlerin yazıyı bulması.

Tarih Öncesi medeniyetler, devirleri aynı anda yaşamamışlardır. Örnek: Mısır medeniyeti Maden devirlerini yaşarken, Anadolu medeniyetleri Cilalıtaş devrini yaşayabiliyordu.
İki medeniyetin aynı devirleri yaşaması;
İhtiyaçların aynı olması ile,
Etkileşim (göç, ticaret, savaş) olması ile olabilirdi.
Tarih Öncesi devirleri aydınlatmada kullanılan tarihe yardımcı en önemli bilim ARKEOLOJİ.
Tarih devirlerini aydınlatmada en önemli yardımcı bilim PALEOGRAFYA ve DİPLOMATİKA.

Farklı mekanlarda ve şartlarda gerçekleştiği için, Tarihin belirli kanun ve kuralları yoktur.

Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve gözlem yapılamaz. Bu özelliği ile Fen bilimlerinden ayrılır. Belgelere dayandığı için ve Sebep-Sonuç ilişkisi ile araştırma yaptığı için Tarih bir bilimdir.

Konuya göre: Bilim Tarihi, Mekana göre: Orta Asya Tarihi, Zamana Göre: Yavuz Devri.
Para, Harita, Mühür, Tuğra, Anı Ferman, Kil Tablet, Kitabe, Yıllık,
YAZILI BELGEDİR.

Nehir kenarlarına yerleşen toplumlar tarım ile geçinir,
Saldırıya açık bölgelerde kurulan devletler güçlü ordular kurar,
Yerleşik toplumlarda mimari görülür,
Tarım toplumlarının tanrıları da tarım ve doğa ile ilgili olur,

Bu durum;
Doğal koşulların uygarlıkların oluşmasını belirleyen en önemli etken olduğuna kanıttır.

Tarih öncesi devirleri aydınlatmada kullanılmayan tarihe yardımcı bilimler;

Paleografya (Eski yazı bilimi)
Diplomatika (yazışma ve antlaşma)
Epigrafya (Anıt, kitabe bilimi)
Nümizmatik (eski paraları inceler)

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Sunuda geçen diğer konular: M.Ö. YÜZYIL, YARIYIL ve ÇEYREK KAVRAMI , ROMA İMPARATORLUĞU , BİZANS İMPARATORLUĞU , ANADOLU MEDENİYETLERİ , HİTİTLER , HİTİTLERDE DEVLET YÖNETİMİ , URARTULAR , FRİGLER , LİDYALILAR , İYONLAR , İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ , ORTA ASYA BOZKIRLARI , TÜRK GÖÇLERİNİN SEBEPLERİ ,TÜRK GÖÇLERİNİN SONUÇLARI , BÜYÜK HUNLAR (ASYA HUNLARI) , GÖKTÜRK , KUTLUK (II.GÖKTÜRK) , UYGUR , KAVİMLER GÖÇÜ (375) SEBEPLERİ , FEODALİTE (DEREBEYLİK) , ORTA ASYA TÜRK TARİHİ (İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ) KÜLTÜR ve MEDENİYET , ŞAMANİZM , Şamanizm’de din adamı:
Şaman, Kam, Baksi , TÜRKLER’İN KULLANDIĞI TAKVİMLER , İSKİTLER(SAKALAR , AVARLAR , AKHUNLAR (EFTALİT) DEVLETİ , BULGARLAR , BAŞKIRTLAR(BAŞKURTLAR) , HAZARLAR , SABARLAR (SİBİRLER=SABİRLER , MACARLAR , TÜRGEŞ DEVLETİ , PEÇENEKLER , KARLUKLAR , KUMANLAR (KIPÇAKLAR) , KIRGIZLAR , UZLAR (OĞUZLAR) , KİMEKLER , HAÇLI SEFERLERİ SONUÇLARI , 4.HAÇLI SEFERİ , 3.HAÇLI SEFERİ (1189-1192) , Haçlı Seferlerinin Nedenleri , 1.HAÇLI SEFERİ (1096-1099) , 2.HAÇLI SEFERİ (1147-1149) , HAÇLI SEFERLERİ , Anadolu Selçuklu Devleti’nin Dağılışı ve Yıkılışı , Anadolu Selçuklu Devleti , Danişmendliler Beyliği (1092-1178) , Artuklu Beyliği (1101-1409) , Mengücükler (1118-1250) , Saltuklu Beyliği (1092-1202) , Saltuklular (1071-1202) , Danişmentliler (1080-1178) , Mengücekler (1072-1228) , Artuklular (1102-1409) , Çubukoğulları , İnaloğulları  , Dilmaçoğulları , Ahlatşahlar ( Ermenşahlar Beyliği, Sökmenliler Beyliği ) , İzmir Beyliği , Tanrıvermişoğulları , İnançoğulları


--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Tarih 1 - Tüm Konular Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder